Beleidsplan

Onze voetbalvereniging krijgt net als alle andere sportverenigingen de laatste jaren in toenemende mate te maken met veranderingen in de sport en in de maatschappij. Die veranderingen dwingen ons voortdurend tijdig hierop in te spelen. Het opstellen van een beleidsplan kan een belangrijke bijdrage leveren tot het benutten van kansen en het oplossen van problemen. Het dwingt je tot nadenken over de toekomst van de vereniging en probeert je daarin keuzes te laten maken. Daarbij is het belangrijk om alle kansen en risico’s onder ogen te zien én te weten wat je sterke en zwakke punten zijn. Je kunt dan op basis van gefundeerde argumenten verantwoorde keuzes maken.

Bij een beleidsplan gaat het om de continuïteit en kwaliteit van de vereniging. Er dient overzicht en samenhang te zijn in de structuur van de vereniging, zodanig dat opvolgende bestuurders en vrijwilligers weten waar de vereniging naartoe gaat. Naast het geven van inzicht in samenhang en structuur van de vereniging is het beleidsplan een ‘besturingsinstrument’. Voor de bestuurder zelf is het een houvast en toetsingsinstrument voor de te volgen richting, voor de leden geeft het inzicht in wat het bestuur wil gaan doen en, achteraf, of het bestuur zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Met andere woorden, het beleidsplan vormt het kader waarbinnen de dagelijkse besluitvorming, activiteiten en verdeling van middelen in de vereniging plaatsvindt. Voor het opstellen van dit beleidsplan heeft het bestuur gezocht naar een structuur om tot een door iedereen gedragen opzet te komen. Uiteindelijk heeft het bestuur het beleidsplan in hoofdlijnen opgesteld. Vervolgens is met diverse commissies overleg geweest welke zaken de komende jaren van belang zijn. De uitkomsten hiervan hebben uiteindelijk de inhoud van dit beleidsplan bepaald.

In de najaarsvergadering van 2015 zal het bestuur aan de algemene ledenvergadering deze eerste aanzet tot een verenigingsbeleidsplan presenteren. Vervolgens zal in de voorjaarsvergadering van 2016 de voortgang van het beleidsplan aan de orde komen. In de najaarsvergadering 2016 zal het concept beleidsplan door de ledenvergadering worden vastgesteld. Het beleidsplan moet een levend document worden waarin de visie van de club voor de langere termijn en meer concrete uitwerkingen voor de korte termijn worden vastgelegd. Jaarlijks zal het beleidsplan dan ook moeten worden aangepast. Het ieder jaar evalueren van het beleidsplan dwingt de vereniging en zeker het bestuur tot nadenken over de toekomst.

Nieuw Beijerland juli 2015,
Het bestuur

Klik hier voor het downloaden van het beleidsplan.