Lidmaatschapsovereenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst Voetbalvereniging NBSVV

Ondergetekende (indien jonger dan 16 jaar zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) verstrekt de volgende gegevens om lid te worden van voetbalvereniging NBSVV te Nieuw-Beijerland, deze gegevens zijn o.a. nodig voor inschrijving bij de KNVB:

Persoonlijke gegevens:

Achternaam : ……………………………………………………………….
Voorletters : …………… Roepnaam: ………………………………….
Geslacht M / V (doorhalen wat niet van toepassing is)
Geboortedatum : ……………………………………………………………….
Adres : ……………………………………………………………….
Postcode : ……………………………………………………………….
Woonplaats : ……………………………………………………………….
Telefoonnummer : ……………………………………………………………….
E-mailadres : ……………………………………………………………….

 

Ondergetekend lid (of indien jonger dan 16 jaar zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) verklaart hierbij dat:

  1. Hij/zij instemt met de doelstellingen van de vereniging, zoals die in de statuten zijn verwoord en stelt hiervoor zijn/haar gegevens beschikbaar;

  2. Door ondertekening van deze overeenkomst erkent het lid de statuten van de vereniging, het privacy statement en het gevoerde vrijwilligersbeleid zoals beschikbaar op de website: www.nbsvv.nl;

  3. Ondergetekende geeft toestemming voor verwerking van bovengenoemde persoonlijke gegevens, zoals aangegeven in het privacy statement;

  4. Het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande rechten en plichten gaan in zodra deze overeenkomst is ondertekend;

  5. Het lid verklaart bereid te zijn het lidmaatschapsgeld zoals bepaald in de laatste Algemene Ledenvergadering tijdig te voldoen;

  6. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode tot aan het einde van het huidige seizoen, waarna het stilzwijgend met telkens een seizoen wordt voortgezet, totdat het door het lid wordt opgezegd per 1e van een maand met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen;

  7. Hij/zij geeft toestemming aan NBSVV om het door hem/haar verstrekte e-mailadres te mogen gebruiken voor communicatie tussen het lid en NBSVV (zoals o.a. oproepen Ledenvergaderingen);

  8. Bij wijzigingen in de persoonlijke gegevens geeft het lid dit terstond door aan de ledenadministratie van de vereniging. Problemen welke ontstaan door onjuist geregistreerde gegevens zijn voor rekening van het lid.

Ondertekend te …………………………………………..
Datum ondertekening: ………………………………..
Naam lid:…………………………………… Naam wettelijk vertegenwoordiger:…………………….

Handtekening:

Deze overeenkomst kunt u inleveren bij de secretaris van NBSVV.
In te vullen door de ledenadministratie: lidnr. KNVB …………………………..