Privacy Statement

Voetbalvereniging NBSVV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetbalvereniging NBSVV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;

 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Voetbalvereniging NBSVV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Voetbalvereniging NBSVV
Wilhelminastraat 61
3264 XR Nieuw-Beijerland
E-mail: secretaris@nbsvv.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Voetbalvereniging NBSVV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Inschrijving bij de KNVB;

 • Om te kunnen deelnemen aan alle door voetbalvereniging NBSVV georganiseerde activiteiten;

 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen (o.a. voor ledenvergaderingen) en alle vereniging gerelateerde communicatie;

 • Vermelding van naam en contactgegevens in haar media voor zover deze relevant zijn in het kader van de uitvoering van een functie of vrijwilligerstaken;

 • Vermelding van namen in haar media ter duiding van teaminformatie en of beeldmateriaal.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Geboortedatum;

 • Adres;

 • Geslacht;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Pasfoto;

 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing);

 • Legitimatie (indien van toepassing);

 • Van leden jonger dan 16 jaar: contactgegevens van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van competitie gerelateerde zaken (KNVB / Sportlink);

 • SJO (Samenwerkende Jeugd Organisatie) Korendijk voor de organisatie van jeugd gerelateerde voetbalzaken;

 • Het innen van contributie, kledingbijdrage en vrijwilligersbijdrage (m.i.v. seizoen 2018 – 2019).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Voetbalvereniging NBSVV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: – Alle personen die namens Voetbalvereniging NBSVV van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Beeldmateriaal en sociale media
Op het terrein van NBSVV worden foto’s en video’s gemaakt, zowel van de wedstrijd als het randgebeuren. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kan er ter plaatse bezwaar gemaakt worden bij de fotograaf of filmer. Met deze persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan en gelden dezelfde rechten omtrent je gegevens.